Ο κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ. ΣΧΕΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

MR. DEPUTY. THE RELATION BETWEEN THE PARLIAMENTARY AND THE EXECUTIVE DURING THE GREEK WAR OF INDEPENDENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1990
  6. 165-169
    • This study is referred to the function of the two superior bodies, that is the Parliamentary and the Executive of the Greek state as they were defined by the Constitution of Epidavros on the 20th December, after its elaboration by the ational Assembly at Astros, in 29th of March 1822. The distributions of the competences between the two bodies was not strictly dominated by the idea of the separation of the functions, legislative and executive. The distribution was decided according with the practical needs of the fighting nation and because of this reason the Constitution provided the Parliamentary, apart from the competence of the structure of laws, with other competences, administrative and governmental and in general with a competence rather regulative which comprised one kind of supervision on the other authorities and on the Executive
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη λειτουργία των δύο ανώτατων σωμάτων, του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού, του Ελληνικού Κράτους, όπως αυτή καθορίσθηκε από το Σύνταγμα της Επιδαύρου της 20ης Δεκεμβρίου, μετά την επεξεργασία του από τη Συνέλευση του Άστρους της 29ης Μαρτίου 1822. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο αυτών Σωμάτων δεν κυραιαρχείται αυστηρά από την ιδέα του χωρισμού των λειτουργιών, νομοθετικής και εκτελεστικής. Η κατανομή γίνεται με γνώμονα τις πρακτικές ανάγκες του αγωνιζόμενου έθνους, γι αυτό και το Σύνταγμα παρέχει στο Βουλευτικό εκτός από την αρμοδιότητα "κατασκευής των νόμων" και άλλες αρμοδιότητες, διοικητικές και κυβερνητικές και γενικότερα μια αρμοδιότητα ρυθμιστική, που περιείχε και ένα είδος εποπτείας, επί των άλλων αρχών και επί του Εκτελεστικού.