ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΦΥΡΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ

THE PROBLEM OF THE KERATOPHYRIC ROCKS IN GREECE AND THEIR PARTICULAR GEOLOGICAL SIGNIFICANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1990
  6. 63-80
    • 1. Keratophyric rocks in Greece are connected with two periods of volcanism, the first during the Upper-Lower Triassic and the second during the Upper Jurassic. According to petrochemical study of rocks, sampled in Attica, Epidaurus and the island of Hydra, keratophyric rocks (keratophyres, quartz-keratophyres and keratophyric tuffs) seem to be similar from the genetic point of view to the peraluminous rocks of the Quaternary volcanism in the Greek area. Therefore, it is supposed, these keratoryphic rocks are derived from a strong differentiated magma, which means, these rocks may be connected with the eruptive phase of a magmatic-tectonic cycle. On the other hand, taking into consideration that the keratophyric rocks in Attica are covered with Upper Permian limestones, one comes to the conclusion that these rocks may be regarded as products of the late Hercynian volcanism.
    • Στη μελέτη αυτά εξετάζονται πετρολογικώς κερατοφυρικά πετρώματα απ' όλες τις γνωστές εμφανίσεις στην Ελλάδα και πετροχημικώς κατά το σύστημα Sawarizki, εκείνα, για τα οποία υπάρχουν χημικές αναλύσεις. Επίσης γίνεται μία προσπάθεια να συνδεθούν αυτά με ανάλογες φάσεις ηφαιστειότητας στον ελληνικό χώρο. Η σύνδεση αυτή δεν αποβλέπει μόνο στο να δώσει εξήγηση στις παρατηρηθείσες διαφορές ηλικίας των κερατοφυρικών πετρωμάτων, αλλά και νέα στοιχεία για τη γεωτεκτονικη-μαγματολογική εξέλιξη της χώρας μας στους τελευταίους δύο μεγάλους ορογενετικούς κύκλους του πλανήτη μας, δηλ. τον Ερκύνιο και τον Αλπικό.