ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΥΠΟΠΑΓΗ ΣΕ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

GOLD AND SILVER MINERALIZATION ASSOCIATED WITH QUARTZ VEINS AND BRECCIA IN THE VALCANIC ROCKS OF NORTH LESVOS ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κελεπερτζής Α Ε | Κοντής Ε
  5. 1993
  6. 90-109
    • The lithages chemical research at the Megala Therma area of north Lesvos island revealed the existence of gold and silver mineralization, which is hosted in quartz veins. These quartz veins are encountered with as upper Miocene volcanic rocks, of and asitic composition, which have been intensively altered by hydrothermal solutions. The quartz veins have been formed by the filting of faults mainly with a NNE-SSW and NW-SE directions. Also, fault breccia and stockwork mineralization are related tectonism. The mineralogy of the mineralization includes the following gangue minerals : quartz, adularia, chlorite, kaolinite, sericite and illite. The metallic assemblage consists of pyrite, galeng, sphalerite, chalcopyrite, bornite, chalcocite, corellite, goethite and natire gold. The principal types of alteration which have been recognized in the area studied are : silification, argillization, propylization and potassic alteration. The gold and silver mineralization is associated with the potassic alteration. The geological environment and the depositional-geochemical features of the mineralization are related to characteristics of epithermal deposits.
    • Η νήσος Λέσβος που βρίσκεται στη βορειοανατολική περιοχή του Αιγαίου καταλαμβάνεται, το μεγαλύτερο μέρος της, από ηφαιστειακά πετρώματα. Οι θερμές πηγές της είναι επιφανειακές εκδηλώσεις της πρόσφατης ηφαιστειότητας. Η θερμική ροή είναι υπεύθυνη για την έντονη υδροθερμική δράση. Η υδροθερμική αυτή δράση προκάλεσε έντονα φαινόμενα εξαλλοίωσης των πετρωμάτων αυτών και σχηματισμό κοιτασμάτων καολίνης και μπετονίτη. Η ύπαρξη χαλαζιακών φλεβών μέσα στα ηφαιστειακά πετρώματα που στνδέονται με μεταλλοφορία γαληνίτη, σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη, βορνίτη, χαλκοδίνη, μαλαχίτη και αζουρίτη είναι μία επιπλέον εκδήλωση της υδροθερμικής δράσης στη βόρεια Λέσβο και συγκεκριμένα στην περιοχή Μεγάλα Θερμά Αργένου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μεταλλοφορία χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων που φιλοξενείται σ΄αυτές. Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί με λεπτομέρεια το γεωλογικό πλαίσιο, η ορυκτολογία και η γεωχημεία της μεταλλοφορίας. Η γνώση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για την κατανόηση των διαδικασιών γένεσης της μεταλλοφορίας.