Η ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ ΜΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ

PLATO' S REFERENCE TO ORPHEUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1927
  6. 377-385
    • The study analyzes the Homeric poetry, which sometimes appears motivated by religious notions, on the basis of which gods were the embodiments of nature' s forces and other times there is an influence by the Eastern Nations and sometimes is motivated by ideal forms of the human life, etc. The influence that had Homer' s poems on Greek people was especially moral-religious till the time that the deeper religious and moral review of the world found the relevant to Homeric poems insufficient when everything considered as ideal afterwards was fought as corrupt, false and deceptive.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται ανάλυση της Ομηρικής ποίησης η οποία άλλοτε εμφανίζεται ορμώμενη από θρησκευτικές δοξασίες, βάσει των οποίων οι θεοί ήταν πρωσοποποιήσεις δυνάμεων της φύσης, άλλοτε υπάρχει επίδραση των Ανατολικών λαών και άλλες φορές εμφανίζεται γενικά βασιζόμενη σε ιδεώδεις μορφές του ανθρώπινου βίου, κλπ. Η επίδραση την οποία είχαν τα ποιήματα του Ομήρου στους Έλληνες ήταν κυρίως ηθικοθρησκευτική, μέχρις ότου η προχωρούσα βαθύτερα θρησκευτική και ηθική επισκόπηση του κόσμου βρήκε τα αναφερόμενα στα Ομηρικά ποιήματα ανεπαρκή, οπότε ότι θεωρήθηκε ιδεώδες στη συνέχεια καταπολεμήθηκε σαν διεφθαρμένο, ψευδές και παραπλανητικό.