ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΔΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ

THE DISCOVERY OF TWO ANCIENT GREEK DICTIONARIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοντός Σπυρίδων Γ | Χατζής Αντώνιος Χ
  5. 1927
  6. 317
    • It is reported the discovery of two ancient dictionaries in a codex, which was found in Corfu by the Professor Spyr. Konto. The codex has been written during the 17th century and its varied history is examined.
    • Αναφέρεται στην ανακάλυψη δύο αρχαίων λεξικών σε ένα κώδικα, ο οποίος βρέθηκε στην Κέρκυρα από τον καθηγητή Σπυρ. Κοντό. Ο κώδικας γράφτηκε κατά τον 17ο αιώνα και εξετάζεται η ποικίλη ιστορία του.