ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

DEFINITION OF "POLIS" BY ARISTOTLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Μιχαήλ
  5. 1982
  6. 267-289
    • Comments on all the sections where the term "polis" is referred by Aristotle. A serious attempt for a systematic tabulation of the various approximations to the above term.
    • Μελετώνται και σχολιάζονται όλα τα χωρία όπου ο Αριστοτέλης αναφέρεται κατά κύρια πρόθεση ή και παρεμβατικά στην έννοια της "πόλεως", γίνεται δε προσπάθεια συστηματικής διάταξης των διαφόρων αυτών προσεγγίσεων της έννοιας αυτής.