ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΩΞΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ

ABOUT THE TECTONICS OF DISTOMON AREA IN ASSOCIATION WITH BAUXITE PROSPECTING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1985
  6. 138-151
    • Bauxite prospecting in Distomon area is not limited in hanging wall limestones, but sometimes e.g. in cases of fold-faults and upthrusts, enlarged also in footwall limestones with complete success. The probability of existence of bauxite below its regular footwall must be taken into consideration also by bauxite prospecting in other areas. To drill footwall limestones with hope of success, one should take account of some prepositions. The present paper deals with the establishment of fracture tectonic events, which may have an important significance for bauxite prospecting in the Distomon area, but also useful; for the study of other bauxitic areas in the Parnassus - Ghiona zone. Distomon area, being a part of the Parnassus - Ghiona zone, is also characterized by the presence of two kinds of fractures. The first of them consists of slip faults, trending about N-S, with the eastern was usually depressed. The second kind of fractures embraces faults normal to the first, often fold - faults in synclines reversed to S or upthrusts of the same direction.
    • Μελετάται η τεκτονική μιας βωξιτικής περιοχής, της περιοχής του Διστόμου Βοιωτίας, διότι αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο από κοιτασματολογική άποψη αλλά και από μεταλλευτική άποψη, διότι η θέση και η μορφή των κοιτασμάτων της έχουν εξαρτηθεί από τεκτονικά φαινόμενα που συνέβησαν μετά την απόθεση βωξιτών. Στη μελέτη αυτή δίνονται στοιχεία για τα σπουδαιότερα ρηγματοτεκτονικά συμβάντα στην περιοχή του Διστόμου. Παράλληλα εξετάζονται οι μετακινήσεις, που προκάλεσαν τα συμβάντα αυτά σε βωξιτικα σώματα και οι μεταξύ τους σχέσεις, με σκοπό τη δυνατότητα ανακάλυψης νέων βωξιτικών κοιτασμάτων με τη βοήθεια των τεκτονικών στοιχείων της εξεταζόμενης περιοχής.