ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΙΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟΠΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

METHOD OF QUININE'S DETERMINATION INSIDE SUGAR-COATED PILLS AND AMPOULES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1930
  6. 265-266
    • Short description of a quantitative method of determining quinine inside pills and ampoules.
    • Σύντομη περιγραφή μεθόδου με την οποία προσδιορίζεται η καθαρότητα και η περιεκτικότητα της κινίνης σε χάπια και φύσιγγες.