ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΡΕΠΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΡΕΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΚΑΦΟΥΡΑΣ

COMPARATIVE RESEARCHES FOR THE ENERGY OF THE CLOCKWISE, ANTI-CLOCKWISE AND INACTIVE CAMPHOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ioakimoglou George | Kleissiounis Nikolaos | Κλεισιούνης Νικόλαος | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1930
  6. 296-300
    • In the present study the competitive energy of camphor is examined, in comparison with the energy of the drugs of the range of greasy compositions. The final result is that the right-hand natural camphor as well as the synthetic and the left-hand camphor show the same affection on the central nervous system.
    • Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η ανταγωνιστική ενέργεια της καφουράς απένατι των ναρκωτικών της σειράς των λιπαρών ενώσεων. Προέκυψε ότι η δεξιοτρεπής φυσική καφουρά όσο και η συνθετική, καθώς και η αριστεροτρεπής, δειχνύουν την ίδια ερεθιστική ενέργεια στο κεντρικό νευρικό σύστημα.