ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΔΜΟΥ

THE INDUSTRIES AND KADMO'S TRADE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1930
  6. 117-118
    • Short communication relevant to the industry and trade at the time of Kadmos in ancient Thiva. Basic remarks of this study are that ancient Thiva was provided with gold and copper articles exchanging paterries, because at that times no coins existed. In addition, kings only could run handicrafts.
    • Σύντομη ανακοίνωση σχετική με την βιομηχανία και το εμπόριο του Κάδμου στην αρχαία Θήβα. Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η αρχαία Θήβα προμηθευόταν χρυσά και χάλκινα αντικείμενα με ανταλλαγή κεραμικών αγγείων, διότι στην εποχή του Κάδμου δεν υπήρχαν νομίσματα. Επίσης, προκύπτει ότι μόνο βασιλείς μπορούσαν να λειτουργούν βιοτεχνικές επιχειρήσεις.