ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

RESULTS OF THE RESEARCH FOR OIL DEPOSITS IN WEST GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kiskiras Demetrios | Κισκύρας Δημ Α
  5. 1989
  6. 213-234
    • Extensive study which examines the possibilities of formation oil deposits in West Greece. In addition, certain reasons why the most of the drilling attempts in Greece have led to negative results, have been discussed.
    • Εκτεταμένη μελέτη που εξετάζει τις πιθανότητες σχηματισμού αξιόλογων κοιτασμάτων πετρελαίου στη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα αναζητούνται οι λόγοι για τους οποίους ελάχιστες από τις πάμπολες γεωτρήσεις που έγιναν στην Ελλάδα είχαν θετικά αποτελέσματα.