Το μέλλον των ελληνικών δασών : ήτοι αίτια της καταστροφής αυτών, μέτρα επιβαλλόμενα προς αποτροπήν ταύτης και ανάπτυξιν των δασών ημών και αποτελέσματα αυτών μετά μίαν εικοσιπενταετίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16633
  4. GR-AtACAb10072651
  5. Ελληνικά
  6. Σάμιος, Κ. Μ.
  7. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1906
  8. 267