ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΚΙΩΝΑ

GEOLOGICAL RESEARCH IN THE MOUNTAINS VARDOUSIA AND GIONA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1928
  6. 742-748
    • Article in german language which deals with the geological and petrological study of the mountains Vardousia and Giona.
    • Άρθρο στη γερμανική γλώσσα, που ασχολείται με τη γεωλογική και πετρολογική μελέτη των ορεινών όγκων Βαρδουσίων και Γκιώνας.