ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF SALTS OF META-PHOSPHOROUS ACID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κατράκης Χρόνης Γ
  5. 1928
  6. 578-582
    • A presentation of the detailed research which ever took place for the salt of the meta-phosphorous acid and especially for the inner friction of its watery solutions, is reported. If in meta-phosphorous acid is left free to effect nitric natrium, then is formed the double salt of meta-phosphorous acid with the the replacement of silver by natrium.
    • Παρουσιάζεται η λεπτομερέστερη έρευνα που έγινε για το άλας του μεταφωσφορικού οξέος και ειδικά , της εσωτερικής τριβής των υδαρών διαλυμάτων του. Εάν σε μεταφωσφορικό οξύ αφαιθεί να επιδράσει νιτρικό νάτριο, σχηματίζεται το διπλό άλας του μεταφωσφορικού οξέος, με αντικτάσταση του αργύρου με νάτριο.