ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ

OBSERVATIONS ON THE CATALYTIC ACTION OF PLATINUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μακρής Κ Ι | Μακρής Κ | Διαλέτος Ι
  5. 1928
  6. 569-578
    • The catalytic influence of platinum on alcohol during an oxidate reaction with alcohol is examined. Various methods of producing glutinous platinum are reported, while experimental results of the oxidated reaction of platinum on alcohol are tabulated.
    • Εξετάζεται η καταλυτική δράση του λευκόχρυσου κατά την οξειδωτική αντίδρασή του με αλκοόλη. Αναφέρονται μέθοδοι παρασκευής κολλοειδούς λευκόχρυσου και παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα της οξειδωτικής δράσης του λευκόχρυσου επί αλκοολών.