ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

UNPUBLISHED CRETAN CONTRACTS FROM THE VENETIAN DOMINATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1928
  6. 483-519
    • This study is referred to 16 contracts which emanated from three villages of Crete, during the Venetian domination, which are preserved up to today. The contracts emanate from the villages Kirianna, Mesi and Kavousio and are composed by three notaries : Michael Mousa, Manoli Varoucha and Ioanni Lardea. Their contents are mainly debts aknowledgements and payment pledges. Chronologically are referred to the years 1537-1565. These contracts' prototypes are kept in the library of the Historic Tuition Center of Berlin's University.
    • Αναφέρεται σε 16 Συμβόλαια που προέρχονται από τρία χωριά της Κρήτης, την εποχή της Ενετοκρατίας, τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Τα συμβόλαια προέρχονται από τα χωριά Κυριάννα, Μέση και Καβούσιο και είναι τριών συμβολαιογράφων του Μιχαήλ Μουσά, του Μανώλη Βαρούχα και του Ιωάννη Λαρδέα. Το περιεχόμενο των συμβολαίων είναι κυρίως ομολογίες οφειλών και υποσχέσεις πληρωμών. Χρονολογικά ανάγονται στα έτη 1537-1565. Τα πρωτότυπα των συμβολαίων αυτών βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Φροντιστηρίου του Πανεπιστημίου του Βερολίνου.