Ο ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ TAINE ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

HIPPOLYTUS TAINE IN GREECE (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
 6. 1928
 7. 472-483
  • Πρωτότυπο
  • In this study are presented the technocratic theories of Hippolytus Taine. He was a brilliant mind, philosopher, historian, art critic, skilful writer and past master, who probed the systems of the idealists of empiricism of 18th century through the quadrangular expression. The presentation of this announcement took place at the same time with the celebration in France of the hundredth anniversary of Hippolytus Tain's birth, whose name is connected with an imporatnt page of the history of the earlier Greek letters.
  • Παρουσιάζονται οι τεχνοκρατικές θεωρίες του Ιππόλυτου Ταιν. Ήταν πολυσύνθετος νους, φιλόσοφος, ιστορικός, φιλόλογος, κριτικός, τεχνοκριτής, συγγραφέας, αριστοτέχνης, εμβάθυνε τα συστήματα των αισθησιαρχικών ιδεολόγων του 18ου αιώνα, διά τετραγωνικής φράσεως. Η παρουσίαση αυτής της ανακοίνωσης έγινε τον ίδιο χρόνο που πανηγυριζόταν στην Γαλλία η εκατονταετηρίδα της γέννησης του Ιππολύτου Ταιν, το όνομα του οποίου συνδέεται με μια σημαντική σελίδα της ιστορίας των νέων ελληνικών γραμμάτων.