Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1928 ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

THE EARTHQUAKE OF CORINTH ON 22 APRIL 1928 AND ITS CONSEQUENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1928
  6. 369-381
    • This study concerns the earthquakes of Corinth, that is the earthquake of February of 1858 and the earthquake of 22 April of 1928. A comparison is made, as regards the nature and the relation of these two earthquakes and the seismic waves are being studied. Moreover, is made an effort for a method of the prediction of earthquakes and in the end, this study is referred to the reconstruction of Corinth.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στους σεισμούς της Κορίνθου, ήτοι το σεισμό του Φεβρουαρίου 1858 και το σεισμό της 22 Απριλίου του 1928. Γίνεται σύγκριση της φύσης και της σχέσης των δύο αυτών σεισμών, μελέτη των σεισμικών κυμμάτων και γίνεται προσπάθεια για τη διατύπωση μεθόδου πρόβλεψης των σεισμών. Τέλος, η μελέτη αυτή αναφέρεται στην ανοικοδόμηση της Κορίνθου.