ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, Η ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΖΙΔΩΝ

A NEW RANGE OF SUPERIOR COMPOSITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1928
  6. 124-131
    • This is an analysis of the chemical types of a new range of superior compositions, which are made by hydronitrozenic acid, which was discovered by Curtius in 1890 and there are characterized from the violent reaction of their decay.
    • Γίνεται ανάλυση των χημικών τύπων μιας νέας σειράς ανωτέρων ενώσεων, ή των μικτών μεταλλαζιδών, οι οποίες ως γνωστόν είναι ενώσεις καταγόμενες από το υδραζωτικό οξύ, το οποίο ανεκάλυψε ο Curtius το 1890, και οι οποίες χαρακτηρίζονται από την βίαιη αντίδραση αποσύνθεσής τους.