ΑΡΕΤΑΙΟΥ: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΡΑΗ

ARETAIO'S: ABOUT THE CAUSES AND SYMPTOMS OF INTENSE AND CHRONIC DISEASES. TRANSLATION FROM GREEK TO FRENCH BY DR. ADAMANTIOS KORAIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1948
  6. 1-107
    • This study is about the work of the great Greek doctor of the 2nd a.C century, Aretaios from Kappadokia, "About causes and symptoms of intense and chronicle diseases" which is translated in french by Adamantios Korais. This translation has been discovered in the Korai's Library in Hios and the manuscript has taken the number 191. It includes also the whole existing books A and B about causes and symptoms of intense diseases and includes also the whole book A about causes and symptoms of chronicle diseases and in addition to that, the biggest part of book B, apart from the last chapter, which deals with the elephant (elephantiasis). This part is completed by the author.
    • Πρόκειται για το έργο του μεγάλου Έλληνα ιατρού του 2ου μ.Χ αιώνα Αρεταίου του Καππαδόκου, "Περί αιτίων και σημείων οξέων και χρονίων παθών", το οποίο μετέφρασε ο Αδαμάντιος Κοραής στα γαλλικά. Η μετάφραση αυτή βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Κοραή της Χίου και έχει αριθμό χειρογράφου 191, περιλαμβάνει δε ολόκληρα τα υπάρχοντα βιβλία Α και Β περί αιτίων και σημείων οξέων παθών. Περιλαμβάνει επίσης ολόκληρο το βιβλίο Α περί αιτίων και σημείων χρονίων παθών καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του Β βιβλίου, εκτός του τελευταίου κεφαλαίου, που ομιλεί περί ελέφαντος (ελεφαντιάσεως). Το τμήμα αυτό συμπληρώθηκε από τον συγγραφέα,