ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Nb ΚΑΙ ΤΟΥ Τα ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ

COMPARISON OF THE CRYSTALLIC BEHAVIOUR OF THE Nb AND Ta IN THE CHEMICAL RATE OF OXYDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Πανάγος, Αθανάσιος (1926-1999)
  5. 1964
  6. 3-77
    • Isomorphy, Polymorphy, Morphotropy and construction of complex crystals, that belong to 49 complex systems of the type A3+, B5+, O4 where A3+= Al, Ca, Cr, Fe, Rh, In, Bi and B5+= Nb, Ta, have been ispected.
    • Εξετάζεται από απόψεως ισομορφίας, πολυμορφίας, μορφοτροπίας και σχηματισμού μεικτών κρυστάλλων 49 μεικτών συστημάτων του τύπου Α3+, Β5+, Ο4 όπου Α3+= Al, Ca, Cr, Fe, Rh, In, Bi και B5+= Nb, Ta.