ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ABOUT BETROTHAL IN THE BYZANTINE LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαδάτος Σταύρος Ιωσ.
  5. 1984
  6. 1-363
    • The present article deals with the settlement of betrothal in the Byzantine Law. Includes definitions, requirements, impediments and the relevants to the cancellation of betrothal. Describes also, this institution under the judgement of the church and the effects of the Byzantine Law in the Law of non-Byzantine districts and moreover the evolution of this institution during the period of the Turkish domination.
    • Το παρόν άρθρο ασχολείται με τη σύσταση της μνηστείας κατά το Βυζαντινό Δίκαιο. Περιέχει ορισμούς, προϋποθέσεις, κωλύματα και τα αφορόντα με τη λύση της μνηστείας. Περιγράφει ακόμη το θεσμό αυτό υπό την κρίση της εκκλησίας και τις επιδράσεις του Βυζαντινού Δικαίου στο Δίκαιο των μη Βυζαντινών επαρχιών, αλλά και την εξέλιξη του θεσμού αυτού, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.