ΠΕΡΙ ΚΑΡΔΙΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ABOUT HEART BOOK OF THE HIPPOCRATIC COLLECTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Toul Charis I | Τουλ Χάρης Ι
  5. 1973
  6. 1-65
    • Mr Toul considers that the "About Heart" book, probably does n't belong to the Hippocratic era, but was writen from an Alexandrian doctor, who had the intention of being believable, of attributing to the great Hippocrates the achievents of a subsequent period. The "About Heart" book made many researchers interested to its genuity as a context in the Hippocratic collection. Mr Toul, examining the described in that book anatomy of heart excludes the surprisingly correct anatomic description and also is led to the conclusion that the book's writer ignores the circulation of blood's mechanism.
    • Ο κ. Τουλ θεωρεί ότι το περί καρδίης βιβλίο πιθανώτατα δεν ανήκει στην Ιπποκρατική εποχή, αλλά ότι εγράφει από κάποιον Αλεξανδρινό ιατρό, που είχε την πρόθεση για να γίνει πιστευτός, να αποδώσει στον μέγα Ιπποκράτη τα επιτεύγματα μεταγενέστερης εποχής. Το περί καρδίης βιβλίο εκίνησε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών ως προς την γνησιότητα αυτού ως περιεχομένου στην Ιπποκρατική Συλλογή. Ο κ. Τουλ εξετάζοντας την περιγραφομένη στο βιβλίο αυτό ανατομία της καρδιάς εξαίρει την ως επί το πλείστον εκπληκτικώς ορθή ανατομική περιγραφή, αλλά και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας του βιβλίου αγνοεί τον μηχανισμό της κυκλοφορίας του αίματος.