ΕΚΛΟΓΗ, ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΨΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

SELECTION, NOMINATION AND CORONATION OF THE BYZANTINE EMPEROR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη
  5. 1956
  6. 1-238
    • This paper refers to the legal pattern of the ascession to the Byzantine throne and the related problems. The Early (324-610), the Middle (610-1081) and the Later period (1081-1453) were examined, separately. During the Early period, the selection of the candidate emperor was a competence of the army and of the Senate. During the Middle period, the emperor was elected by the co-king while later the distinction between the emperor and the King was clear.
    • Το άρθρο αυτό απασχόλησε η νομική μορφή της ανόδου νέου αυτοκράτορος στον βυζαντινό θρόνο και τα συνδεόμενα μ' αυτήν προβλήματα. Εξετάστηκαν η Πρώϊμη περίοδος (324-610), η Μέση περίοδος (610-1081) και η Υστέρα περίοδος (1081-1453). Κατά την Πρώϊμη περίοδο, η εκλογή του υποψηφίου αυτοκράτορα ήταν αρμοδιότητα του στρατού και κατόπιν της συγκλήτου. Κατά τη Μέση περίοδο, τον αυτοκράτορα ανεδείκνυε ο συμβασιλέας ενώ στην Υστέρα περίοδο η διάκριση μεταξύ αυτοκράτορα και βασιλέα ήταν σαφής.