ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΒΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΛΑΚΙΟΥ (ΤΕΡΜΙΝΘΟΥ)

CONTRIBUTIONS ON THE HISTOBIOLOGY OF THE CONTAGIOUS MOLLUSK (TERMINTHOS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκλαβούνος Θεμιστοκλής Γ
  5. 1935
  6. 1-32
    • Study on general matters of pathological histology and pathological biology of the contagious mollusk on the occasion of the observation that one case of contagious mollusk differs from the usual clinical and anatomical image of another. It is known that the contagious mollusks are included from tough tumours in the size of the pin-head, and rarely bigger than this, which in the initial stage when they protrude from its skin. In the subsequent stages of development are settled on it, their surface is smooth and are barely distinguished from the mollusk's skin. On doubtful cases, when the clinical diagnosis is difficult, then the matter is critisized with microscopic examination. As far as it concerns the explanatory factor, there is no more doubt, that for the contagious nature of the mollusk are excluted as unsupported the mechanical incentives.
    • Γίνεται μελέτη σε γενικά ζητήματα της παθολογικής ιστολογίας και παθολογικής βιολογίας του μολυσματικού μαλάκιου, με αφορμή την παρατήρηση ότι μια περίπτωση μολυσματικού μαλάκιου διαφέρει από την συνήθη κλινική και ανατομική εικόνα άλλου μολυσματικού μαλακίου. Είναι γνωστό ότι το μολυσματικό μαλάκιο αποτελείται από σκληρά ογκίδια μεγέθους κεφαλής καρφίτσας, σπάνια δε μεγαλύτερα από αυτή, τα οποία στο αρχικό στάδιο μόλις εξέχουν από το δέρμα του. Στα μεταγενέστερα στάδια της εξέλιξης επικάθηνται επ' αυτού και η επιφάνεια του είναι λεία, μόλις δε διαφέρει από το δέρμα του μαλακίου. Σε αμφίβολες περιπτώσεων, όταν η κλινική διάγνωση είναι δυσχερής, τότε το ζήτημα κρίνεται με μικροσκοπικό έλεγχο. Όσον αφορά δε τον αιτιολογικό παράγοντα δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πλέον ως προς την μολυσματική φύση του μαλακίου, αποκλείονται δε ως αστήρικτα τα μηχανικά ερεθίσματα.