1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4303*. Ή ΜΙΚΡΑ Στιχολογία...,διορθω- Οεΐσα παρά...Ματθαίου τοΰ Κρητός...Ένε- τίησι, παρά Δημητρίω Θεοδοσίου..., 1781 *LEG.A.II.362