1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4158. ΜΗΝΑΙΟΝ του 'Οκτωβρίου...με- τά. ..του Τυπικού...,διορθωθέν παρά...Σπυ- ρίδωνος Παπαδοπούλου. Ένετίησιν, παρά Δημητρίου Θεοδοσίου..., 1777 ΙΛ30χ.Δ.Π.243/αΑΙΌ.Π.250-1/ΠΑΠΑ·Ι-ΩΑΝ. 212/STOT.56410 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : "Α γ. Όρος Μ. Κουτλου- μουσίον(2ττλ.)//Μεγ. Λαύρα 1.18.Μ10(2πλ. )//Μ. Σταΐ'οονι,κήτα άρ.631 & 643 - Ά θ ή ν α ι Γεν- ΐ'α<5είοςΤ.626.3/77(10)