1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4095. ΜΗΝΑΙΟΝτοϋ Αυγούστου...μζτά... τοΰ Τυπικοϋ...Ένετίησιν, παρά Δημητρίω Θεοδοσίου..., 1779 LEG.A.II.311-2/MOEX.III.165/GAID.II.273/ STOY.58137 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : "Α γ. "Ορος Μεγ. Λαύρα 1.18.Μ8//Λ1 'Λγ. Παύλου άρ. 3463//Μ. Φιλόθεου -'Αθήναι, Γεννάδειος Τ.626.3/79 (8)