1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2785. Λοχή τοϋ Μηνολογίου. ΏΡΟΛΟ- ΓΙΟΝ... '(Έν Ένετίαις, διά 'Ιωάννου 'Αν- τωνίου και τών αδελφών ο:ύτοΰ τών εκ Σαβίου..., 1523) LEG.B.II.155 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος Β/Τ.645