1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2259.------, Responsio ad caput...Isaaci Gasauboni...Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium..., 1615 AHM.r.l8/LEG.r.L103 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μόναχο ν Staatsbibliothek Polem.194.2 -Ρώμη Angelica + .5.44 // Na- zionale 8.7.G.14