1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1536. CAPITOLI dell' appalto dell' o- glio...di S.Maura... [Venezia], per li fi- gliuoli del qu.Z.Antonio Pinelli..., 1772 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.719
  3. S.Maura