1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1466.-------, Λόγος πανηγυρικός εις τήν... Μετάσταΰιν της παρθένου θεομήτορος... Έν Βουκουρεστίω, παρά Άνθίμω έξ 'Ι- βηρίας, 1703 BPET.I.5O^A0.413/BIAN.I.452-3/LEG.A.I. 31/BIAN.IV.218