1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 868.------, Libri Auscultationis de Na- tural quos Ioannes Argyropylus...tra- duxit. [s.n.t.] LEG.B.IH.89 * - —, [Φυσικά] βλ. και 1) 'Αλέξανδρος Άφροδισιεύς 2) 'Αριστοτέλης ["Απαντα - Ποικίλα] 3)Κορυδαλεύς Θεόφιλ. 4) Κωτ- τούνιος Ι. * ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ εις χρήσιν των ελλη- νικών σχολείων...βλ. (Metzburg G.I.)