1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 830.------, Τέχνης Ρητορικής βιβλία τρία ...Aemilio Porto... interpretatione...Spi- rae, apud Bernardum Albinum, 1598 AHM.A.21/LEG.B.II.132-3/CRAN.lll ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος GC.3219.5