707ι0ANNΙS STOBΑEI ECLOGARVM LIBRI DVO : Quorum prior Physicas, posterior Ethicas complectitur ; nunc primum Grace editi ; Interprθte Gulielmo Cantero. Vnΰ & G. GEMISTI PLETIIONIS DE REBVS PELOPONNES. ORATIONES WM, Eodem Gulielmo Cantero interprθte. Accessit & alter eiusdem Plethonis libellus Graecus De virtutibus. Ex bibliotheca c. v. I. Sambvci. antvkrpij;, Ex oflξcina Christophori Plantini, Archi- typographi Rcgij. M. D. LXXV.(Au r° de l'avant-dcrnicr feuillet :) Joannis Stobœi Eclogas, § Georgij Gemisti duas De Rebus Peloponnesiacis oraliones, # eiusdem libellum De virtutibus, approbu, vt Greece ΰ Latine ANNΙE 1373 197 edantur. Kalend. Febr. An. Lxxiiij. I. Molanus, Pontificius & Regius censor. EXCVDEBAT ANTVERPLE CHRISTOPH. PLANTINVS, ARCRTTY- POGRAPHVS REGIVS, SEXTO KALEND. IVNII, ANN. M.D.LXXV. In-folio de six feuillets, 236 pages et deux feuillets, dont le der- nier blanc. Marque sur le titre. Peu commun. Au v° du titre, on trouve la somme du privilθge de Philippe II, datι de Bruxelles, 3 avril 1573. Viennent ensuite une ιpξtre dιdica- toire de Planlin au cardinal Sirleto, et une ιpξtre dιdicatoire de Guillaume Canler ΰ Igram van Achlen, prιsident du sιnat royal de Frise. Au verso de l'avant-dernier feuillet, on trouve un privilθge de Maximilien II, datι de Vienne, 21 fιvrier 15G5. lubliothθque de l'Arsenal : Belles-Lettres, H06 bis. f». Bibliothθque nationale d'Athθnes : I'hilolog. gr. 4838 et 4838 a. 708 VALERII MAXIMI FACTORVM, ET DICTORVM MEMORA- BILIVM LIBRI NOVEM. FIDELISSIMIS ERVDITISSIMORVM VIRORVM OLIVER1I. scilicet Arziganensis (sic), Iodociq. Radii Ascensii ciοmentariis cnarrati, Quοbus addita sunt quat- luor, & viginti exempta, nuper Aldi Manulii industria inuenta, ciusdomque Ascensii commentariis exornata. CVM DVPLIGI INDICE, ALTERO CAPITVM, ALTERO eorum, qua? toto opθre notatu digna visa sunt. INSVNT PRAETEREA THEO- PII IU Vf Ri ERVDΞTfSSlMI permξtes iumbralioncs, qi/,v tibi non mediocri orunt, ad Indus aucloris virtutes optimn noscendas adiumento. ADfVNCTfS ETIAM AVCTORITATMVS DIO- NVSfl, LtVff, fus tint, Plutarchi,
ι0ANNΙS STOBΑEI

ECLOGARVM LIBRI DVO

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ECLOGARVM LIBRI DVO