680εΥΧΟΛΟΠΟΝ : - VENETIIS, MDLXXI.(A la fin :) To παρόν εύχολόγιον έτυπώθη, εν έτίησ'.ν εν οικία upioy Ίππολίτου του Βαλέριος, άναλώμασι [xev τοις αύτοϋ ¦ καΐ τοϋ

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ