669ΒΙΒΛΙΟΝ TOV AVrOVCTOV MHNOC Περιέχον τήν πρέπουσαν αύτψ, άπασαν άκολουθίαν. Έτει άπό της θεογονίας, χιλιοςψ πεντακοσιοςω έξηκοςψ, έννάτω.ΜΙΜΗΤΑΙ eCT€ TOVXPICTOV. (A la fin :) Ή των τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία, αβγδεζηθϊκλ (χνξοπ. "Απαντα είσί τριάδια, πλην τοϋ π, τετραδίου. (Marque a la Fouine, avec les mots Τύπος Κουνάδου). Το παρόν μηνάΐον έτυπώθη ενετίησιν εν οικία κυρίου 'Ιακώβου τοϋ Λεογγίνου. άναλώριασι υ.έν τοις αύτοΰ. πόνω δέ και επιτελεία πλείςη, διορθωθεν παρά τοϋ εν ίερεϋσιν έλαχίςου 'Ιωάννου τοϋ Ναθαναήλου τοϋ και κη'ρυκος τοϋ ευαγγελίου τοϋ Χϋ. Έτει τψ άπό της ένσάρκου οικονομίας, αφξθ'. In-folio de 98 feuillets non chiffres, divises en 16 cahiers de six feuillets chacun, sauf le dernier qui en a 8. Monogramme de Jacques Leoncini sur le titre, lequel est place dans un encadrement xylogra- phique. Impression rouge et noire sur deux colonnes. 44 lignes a la page pleine. Rarissime edition. Au verso du titre, on lit le sixain suivant : 'Ιωάννου Ιερέως τοϋ Ναθαναήλου. Πνοιή (λεν παρ' άλω άνέμοιο έπειτδύσα κρίνει πυρρον άχυρμιάων γηπονέως καμάτω. θάριτος δ' έριπνευιτθέν παρά κραδίη άνέρος θείον τώσεν επη άτρεκη, ψεύδε' άπειπάμενον. ΈνθεΙς γοϋν χερί πας τις τηνδί λεοντίδα βίβλον, θείων έκ χαρίτων πψπλαυ,ένην Ισίδοι. Bibliotheque nationale de Paris : Invent. Β 680. Cet exemplaire est incomplet des deux derniers feuillets. Biblioth. du S. Sepulcre de Jerusalem : Κ Γ', ά. 18. Bibliotheque du monastere de Roussioo (Mont Athos). 11

ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ AΥΓOΥCTOΥ MHNOC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ AΥΓOΥCTOΥ MHNOC