665ΒΙΒΛΙΟΝ TOr ΑΠΡΙΛΛΙΟΓ ΜΗΝΟΣ. Περιέχον την πρέπουσαν αυτψ, άπασαν άκολουθίαν. Έτει από της θεογονίας, χιλωςφ πεντακοσιοςφ έξηκοςφ έννάτω. ΜΙΜΗΤΑΙ eCTG TOV XPICTOV. (Au feuillet 69 verso :) Ή των τετραδίων κατά τάξιν ακολου- θία, αβγδεζηθικλμ. "Απαντα εΐσί τριάδια. Το παρόν μηναΐον έτυπώθη ένετίησιν εν οικία κυρίου Ιακώβου του Λεογγίνου. άναλώ- μασι, μεν, τοϊς αύτοΰ. πόνφ δε καΐ επιμέλεια πλείςη, διορθωθεν παρά του εν ίερεΰτιν έλαχίςου 'Ιωάννου τοϋ Ναθαναήλου και κήρυκος τοΰ ευαγγελίου τοΰ Χϋ. Έτει τω άπα της ένσάρκου οικονομίας τοΰ κύ ημών Ίΰ Χΰ, α φ ξ θ'. In-folio de 72 feuillets non chiffres, dont les trois derniers blancs, divises en 12 cahiers de 6 feuillets chacun, signes comme il est indique au registre ci-dessus. Monogramme de Jacques Leoncini sur le titre, lequel est place dans un encadrement xylographique. A la fin du volume, marque a la Fouine, avec les mots Τόπος Κουνάδου. Impression rouge et noire. Communique par Ingram Bywater, le R. P. Matthieu et A. Papadopoulos Kerameus. Bibliotheque d'Ingram Bywater (a Londres). Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos). Bibliotheque du grand Seminaire de Chalki. Bibliotheque du S. Sepulcre (a Jerusalem) : ΚΓ'. «. 17.

ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ