664BIBAION TOV MAPTIOV ΜΙΙΝΟΣ. Περιέχον την πρέπουσαν αύτώ, άπασαν άκολουθίαν. Έτει άπα της θεογονίας, νιλιοςώ πεντακοσιοςώ έξηκοςώ, έννάτω.ι (A la fin :) Ή των τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία, α β γ ο ε ζ η θ ι κ λ μ. Απαντα εισι τριάδια. Το παρόν μηνάΐον έτυπώΟη ένετίησιν εν οικία κυρίου 'Ιακώβου τοϋ Αεογγίνου. άνειλώμασι (sic) μεν, τοΤς αυτού, πόνω δε και επιμέλεια πλε^ςη, διορθωθεν παρά τοϋ εν ίερεϋσιν έλαχίςου 'Ιωάννου τοϋ Ναθαναήλου και κήρυκος τοϋ ευαγγελίου τοϋ ANNEE 1569 155 Χΰ. Ετει τω από της ένσάρκου είκονομίας (sic) τοΰ κύ ημών ΊΟ Χΰ, α φ ξ θ'. In-folio de 72 feuillets non chiffres, groupes en douze cahiers de six feuillets chacun. Monogramme de Jacques Leoncini sur le titre, lequel est place dans un ornement xylographique. A la fin, marque a la Fouine, avec les mots Τύπος (le Τ de ce mot a la tete en bas) Κούναδου a l'interieur de l'encadrement. Impression rouge et noire, disposee sur deux colonnes. Rarissime et precieuse edition. Pour cette description, le R. P. Matthieu a eu l'obligeance de me fournir les photographies du titre, de la souscription et de la preface, qui se lit au premier feuillet, verso, et que nous reproduisons integra- lement ci-apres ' : ΤΟΙΣ ΕΚΑΣΤΑΧΟΓ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣΕΒΕΣΤΑΤΟΙΣ γριςιανοΐς 'Ιωάννης έλάγιςος ιερέων ό Ναθαναήλ, ευ πράττειν. Καιρός οησί τοΰ σίγαν και καιρός τοΰ λαλεϊν τοΰ έκκλησιαςοΰ λόγος άνδρες τιμιώτατοι, και ημιν περιπόθητοι, ουκοΰν και νυν επειδή αυτάρκης ό της σιωπής έγένετο χρόνος, ευκαιρον λοιπόν άνοίξαι ςόμα εις φανέρωσιν της αληθείας των αγνοουμένων, όοώ μεν γαρ τω χρόνο) τάς του ψευδούς έπιπλοκας, συμπροϊούσας τάϊς έκκλησιαςικαΤς ημών άπάσαις άκολουθίαις τε και άναγνώσμασι, και μηδαμώς μεταβαλλο- μένας ώς τε μένειν τάς τάςεις, καθάπερ παράτων πάλαι θεολόγων και σο^ωτάτων άνδοών, τη εκκλησία ορθώς τε και έυρύθμως εδόθησαν, ολίγους δ' αυ καταβαλλομένους ΰπερ αυτών φροντίδα, δπως αύτας έςιάσαιντο. ούκέτι γοϋν μοι το της σιωπής άσααλές καταφαίνεται '/ρήμα. αλλ' ώσπερ θαυμάζων και μακαρίζων τάς γαλκοτυπίας τοΰ τε 'Ανδρέου τοΰ κουνάδου και του σαδίνου 8 εκείνου, άρίςως αμα τε καΐ σο^ώς πονηθείσας οΰ παύομαι, οϋτω μεταβάλλεσθαι ταύτας εκ τοΰ νείρονος προς το [ΐέλτιον παροτρύνειν, τους επί της πατριοος ζηλοϋν καλά καγαθά έργασαμένους έπι·/ειροΰντας, ου πέπαυμαι. άτε δή τής έμαυτοΰ εννοίας ού'/ ήττονας (άλλ' ώς ήυχόμην) έυρών δύο καλώ τε καναθώ ανορε, τόν τε κΰριν Ίππόλυτον τον βάλεριν δηλονότι και τον κΰοιν Ίάκωβον τον Αεογγϊνον. εφ' ώ επιβλέψαι μεν προς το θαυμαςόν οώς τής αληθείας, κατειδεΐν (sic) δε το άχρηςον τής ρυείσης ψευδογρα- 1. Nous avons coUserve l'orthographe et la ponctuation de l'original. 2. Il faut lire caeiou. 156 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE φίας των χαλκοτύπων, αφειδώς τε προσαναλώσαι παρ' εαυτών, εις έπανάκτησιν' πάλιν τών θείων γραφών, έχειραγώγησα,^ ύφ' ων οία τ' άνδρας τινός τεχνικού δεομένων εκρίθη ν, ό'πως τα εν τοις βίβλοις φαύλα έκκρίνας, τα ορθά δοκιμάσαιμι. και ό μεν αυτών, ανθολόγων πάνυ ώοαΐον τώ τύπω ένηρμοςο. ου μην δε, άλλα δη και μηναία τα εν τω αέρι ' και θέρει τε προσαδόμενα. ουμενουν το σοΰτον (sic) κέρδους ένεκα τοΰ οικείου έπειγόμενος έντυποϋν, δσον προς ανάγκην δήπου της έκκλησιαςικης ακολουθίας, καίπερ έν έκείνοις μεν τόϊς βιβλίοις άπειχό- μεθα τοΰ έπιςέλλειν προς υμάς, υπό τοΰ πλήθους άπαγόμενοι τών ασχολιών, ό δέ, έκ τούτων δηλονότι τών μηναίων τών έαριθερινών χαλκοτυπείν άρξάμενος, αμα τω άποςόλω, μετ' οΰ πολύ παρακλητική ν και την καθεξής άπασαν έκκλησιαςικήν άκολουθίαν, έντυπώσαι υπέσχετο. τοίγαο τοι έγωγε πολλά μέν κατά το δυνατόν πειρώμαι βελτίω ποιειν, πολλών μοι αντιγράφων συνειλεγμένων, τό έλλειπον εφ' εκαςου ανα- πληρών. ει και ούκ άπονητί. οπόταν γαρ σβέσεια γράμμα, ςρεβλή τις συλλαβή αυτό άναδέχεται. ταύτην δ' έσθ' οτε, λόγος, πώς ό αν εΐποιμι τάς τών προσωδιών άλλαγάς και ελλείψεις, και όσα γε άλλα τοιαΰτα. λάβετε γοΰν ταΰτα νυνί, και μικροΰ μεταδίδοτε. λαμβάνοντες δηλαδή κτήματα πόνω πολλώ κτηθέντα, ίνα και προθυμότερος υμιν και τα λοιπά συν θεώ χορήγηση, άλλ' ώ θεόκλητοι άνδρες, ταύτας τ».ς βίβλους άνοίγοντες, εΐτι γ' αν σφαλερόν έφεύροιτ' έν τούτοις, μή κακίσητε, άλλα σύγγνωτέ μοι. τό γαρ άμαρτάνειν, χαλκοτύπων εςίν. εΐτι δέ πάλιν έσθ) 'ν, τώ θεώ τήν χάριν δοτέον τώ έκάςφ άπονέμοντι δωρεάν καθόσον τούτω προσήκει, ημών δέ πάντοτε διεξερχόμενοι ταΰτα, έν τάϊς ποός θεόν έντεύξεσι, μέμνησθε. Έρρωμένοι έυτυχοίητε a. Bibliotheque du grand Seminaire de Chalki. Bibliotheque du S. Sepulcre (a Jerusalem) : ΚΓ. ά. 17. Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos). 1. Il faut lire lape. 2. Il y a dans l'original ΈρρώμΕνοι έυτεχοίητε.

BIBAION TOΥ MAPTIOΥ ΜΗΝΟΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. BIBAION TOΥ MAPTIOΥ ΜΗΝΟΣ