653ΒΙΒΛΙΟΝ TOV ΙΟΓΝΙΟΓ ΜΗΝΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΓ- ΣΑΝ αύτω ίπασαν άκολουθίαν. VENETIIS. MDLXVIII. (A la fin :) Το παρόν υ,ηναίον έτυπώθη ένετίησιν ' εν οικία υ.εν κυρίου Ίππολίτου Βαλέριδος, άναλώριασι τοΙς αύτοΰ. δεξιότητι δε και επιδιορθώσει κάαοΰ 'Ιωάννου 'ιερέως του ναθαναήλου. Έτει τψ άπο της ένσάρκου οικονομίας του κύ ημών Ίησοΰ Χΰ αφξή. Ιουνίου ιέ. οι τοίνυν άνανινώσκοντες συν θεψ, έ'ρρωσθε, και ή [.ιών μέμνησθε. ει δ' είτι σβαλερον είη, επανορθώσατε· χαλκογράφων γαρ πάθος το άμαρ- τάνειν : — In-folio de 58 feuillets non chiffres, divises en dix cahiers de six feuillets chacun, sauf le dernier qui n'en a que 4. Signatures : A-K. Marque typographique sur le titre et a la fin du volume. Impression rouge et noire sur deux colonnes. 46 lignes a la colonne pleine. Titre place dans un encadrement xylographique. Rarissime. Bibliotheque du Seminaire de Chalki. Bibliotheque du monastere d'Hypsilo (ile de Lesbos). Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos).

ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΗΝΟΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΗΝΟΣ