632εΥΧΟΛΟΠΟΝ : — Ή παρούσα βίβλος νεωςί έτυπώθη, άνε ΟεωρηΟη 3ε υπ' εμοϋ συ με ώ ν μονάχου, κυπρίου τοϋ ["ίεριβέλου. επιμέλεια τέ πολλή και έπιοιορΟώσει, ώςτό της έκκλη σίας τών ρωμαίων εΟος. Ένετίαις, άναλώμασι οέ κυρίου 'Ιακώβου τοϋ Λεογκίνου. Έτει τω άπο της ένσάρκου οικονομίας, α cp ξ ς. (Α ιι (fermer feuillet recto :) Χαβγ&εζηικλμνξοπρστ υ ο y a ω. Α Β Γ Λ Ε Ζ II (-) Ι Κ Λ Μ Ν Ξ. "Απαντά εΐσι τετράοια. Tutli's'ono quadcrni. VENET1IS MDLXVI. In-A" comprenant un cahier liminaire do six feuillets et 38 autres cahiers de 8 feuillets chacun, soit en tout 310 feuillets chiffres et non chiffres. La numeration est en lettres grecques et tres fautive. En outre, le registre ci-dessus esl errone : tous les cahiers ne sont pas des quaternions, puisque le premier ne comprend que six feuillets. Sur le titre, qui est place dans un ornement xylogra- phique, figure la marque ou monogramme de Jacques Leoncini. Le 120 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE sixieme feuillet liminaire est blanc au recto et contient au verso un bois du Crucifiement. Au recto du dernier feuillet, marque a la Fouine, avec les mots τΰπος Κουνάδου tires en noir a l'interieur du cadre au dessous de l'ecusson. Impression rouge et noire. Rarissime edition. L'exemplaire de ce livre qui nous a servi pour la presente des- cription appartenait a feu Alexis Pavloff, professeur de droit canonique a l'Universite de Moscou, qui eut l'extreme obligeance de nous l'envoyer en communication a Paris. Il faisait jadis partie de la bibliotheque du College des Jesuites de Bruxelles, comme l'atteste l'inscription manuscrite suivante, qui se lit a la marge superieure du titre : Collegij Soctis Jesu BruxeUis, 1639. M.B. Nous l'avons tres sommairement mentionne dans le tome II de cette Bibliogra- phie (p. 5, n° 146). Cet exemplaire presente la particularite suivante. Entre le feuillet de titre et le feuillet 2 liminaire, on a intercale une gravure en taille-douce et soigneusement executee, representant la Sainte Vierge « revetue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tete une couronne de douze etoiles » ; en haut, on apercoit les trois personnes de la Trinite et, en bas, un Dragon hideux. Cette gravure est signee : Joannes Stradanus inventor. Hieronymus Wierix scalpsit. Phi lippue Galle excudit. En outre, entre les feuillets 49 et 30, on a intercale une autre gravure representant Jesus en croix. Le Crucifie serre contre lui avec son bras droit un personnage qui le tient embrasse et est monte sur quatre degres ou se lisent les mots : Ciiaritas, Hvmilitas, O.bedientia, Patientia. Ce personnage est probablement saint Ignace de Loyola. A gauche de la croix et les mains tendues vers le Christ se tient debout la Sainte Vierge, ayant pres de sa bouche cette inscription : Fill, lu pasce vulnere, ego ubere. Au bas, on lit : Pro puero isto oravi : cl dedit mihi Dus pelilionem rnearn : ideirco & ego commodaui eum Duo cunclis diebus. I. Reg. 1. Hieivm/mus Wierx (sic) fee il et excud.

εΥΧΟΛΟΠΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. εΥΧΟΛΟΠΟΝ