616ωΡΟΑΟΓΙΟΝV Ε Ν Ε Τ Ι Ι S . (Au recto du dernier feuillet :) Ta παρόν ώρολόγιον. Έτυπώθη εν Βενετίαις . παρά Φραγκίσκου τοϋ 'Ραυ,παζέτου. Άναλώμασι μεν, Ιακώβου τοϋ Λεογκίνου. Επιμέλεια δέ, Γρηγορίου τοϋ Μαλαξοΰ. ετει τω άπα της έντάρκου οικονομίας τοϋ κϋ και, δΰ και σρς ημών IT XT. αφξγ'. In-16 de 432 feuillets tres fautivement chiffres (le penultieme est chiffre 433, le dernier ne l'est pas). Ce volume comprend 54 cahiers de'8 feuillets chacun, signes A-&, AA-&& et AAA-FFF. Sur le titre, place dans un encadrement grave sur bois, il y a une petite xylogra- phie representant l'Annonciation. Bois dans le texte. Marque de Jacques Leoncinj a la fin. Impression rouge et noire. Edition de la plus extraordinaire rarete. Un exemplaire (tache d'eau, pique des vers, revetu d'une demi-reliure en veau, avec tranches dorees et ciselees) est cote cinq cents marks, sous le numero 307, dans le Catalogue LXVIII de Ludwtg Rosenthal de Munich. C'est sur cet

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ