516Χ ΜΗΝ CenTGMBPIOC · ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ ετνπΟύΘΗ ενετίησιν μετά πολλής επιμελείας και διορθώσεως · καΐ περιέχει πλεΐςα τροπάρια, ίδιόμελα, κανόνας τε και συναξάρια, α συλλεχθέντα νΰν εκ πολλών καΐ καλών βίβλων ουκ ήσαν έν τοις άλλοις τοις προτυπωθεΤσι παρά τών άλλων μηναίοις. διό συνεγωρήθη χάρις υπό τής έκλαμπρο- τάτης γερουσίας τών ενετών, τώ κυρίω άνδρέα σπινέλλω μονεταρίψ της ενδοξότατης ταύτης πόλεως τών ενετών δι' ετών κ', ίνα μηδείς τολμήση ταυτί τα μηναία τυπώσαι, μήτε άλλοθι τυπωθέντα πωλήσαι εν τοις χωρίοις ταυτησί τής αρχής, ει δε μη, τοιαύτην δώσει δίκην, οία συνέχεται έν τη χάριτι : — Χ ετει από τής θεογονίας χιλιοςώ- πεντακοσιοςψ πεντηκοςψ 'πρώτω. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΟΪ*. (A la fin :) ή τών τετοαδίων κατά ·ΐάξιν ακολουθία αβγδεζηθικλμ νξοπρστ άπαντα είσί τριάδια. Το παρόν μηνάϊον έτυπώθη ενετίησιν. εν οικία 'Ανδρέου του σπινέλλου, μονεταρίου τής έκλαμπροτάτης αρχής τών ενετών, επιμέλεια δε Βασιλείου ιερέως τοΰ βαλέριδος. "Ετει τφ άπό της ένσάρκου οικονομίας τοΰ κυρίου ημών Ιϋ Χΰ. αφνά. Μηνι μαρτίω ή. In-folio de 114 feuillets non chiffres, divises en 19 cahiers de 6 feuillets chacun. Titre dans un encadrement grave sur bois. Impression en rouge et noir sur deux colonnes. 44 lignes a la ι

ΜΗΝ CΕΠΤΕMBPIOC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΜΗΝ CΕΠΤΕMBPIOC