816 ΤΟ ΠΑΡΟΝ eVXOAOriON. Το παρόν 3ιβλίον τετύποται, Ένετιη- σιν, παρά πέτρου, υίοϋ τοϋ ιτοται. '/ριςοοόρου, τοϋ τζανετου. άναλώ- μασι μέν τοις αυτού, επιτελεία δέ και επιδιορθώσει, Γεωργίου ιερέως. Βλαςροϋ (sic) κρητος τοϋ επονομαζομένου πουν'ίαλέτου -ν, "Ετει άπο της έντάοκου οικονομίας. aorJI. Οί τοίνυν άναγινώσκοντες συν θεώ, ζρρωτΰε, και ημών μέμνητθε, είδ' έ'ιτι σραλερον έ'ιη, επανορθώσατε, •/αλκογρά»ων γαρ πάθος το αμαρτάνειν. (A la fin :) Τα παρόν βιβλίον τετύποται, Ένετίησιν, παρά πέτρου, υίοϋ τοϋ ποτα'ι. Χριςοφόρου, τοϋ τζανετου. άναλώυ,ασι μεν τοΤς άυτοϋ, επιμέλεια δε και επιδιορθώσει, Γεωργίου ιερέως, Βλαςοϋ κρητος τοϋ επονομαζομένου πουν'ίαλέτου -χ, "Ετει άπο της ενσάρκου οικο- νομίας, αφπθ'. In-1° de 4 feuillets non chiffres, σμβ' (242) feuillets chiffres et deux feuillets non chiffres. Titre dans un encadrement xylogra- phique. Impression rouge et noire. Rarissime. Biblioth. de I. Pomialowsky, prof, a l'universite de Petersbourg.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ eVXOAOriON.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΤΟ ΠΑΡΟΝ eVXOAOriON.