751 ΜΗΝ OKTCOBPIOC OVTOCI Τετύποται ενετίησι παρά κυρίω 'Ιωάννη Βαπτιστή τω ρικαινφ, άναλώμασι uiv τοις αύτοΰ. δς έςΐν εκ τοΰ καθολικοΰ τύπου τοΰ ποτέ σπινέλου- επιμέλεια δε καΐ επιδιορθώσει, Γρηγορίου τοΰ μαλαξοΰ. Ετει άπο της ένσάρκου οικονομίας, αφπά. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ TOV XPI1T0V· (A la fin :) Τετύποται ενετίησι παρά κυρίω 'Ιωάννη Βαπτιςη τω ρικαινψ, άναλώμασι μέν τοΤς αύτοϋ ¦ δς εςιν εκ τοΰ καθολικού τύπου τοΰ ποτέ σπινε'λου ' επιμέλεια δέ και επιδιορθώσει, Γρηγορίου τοΰ μαλαξοΰ. Ή των τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία, αβγδεζηθικλμνξ. "Απαντα είσί τετοάδια, πλην τοΰ ξ. δπέο έστι δυάδιον. In-folio de 108 feuillets non chiffres, dont le dernier blanc, divises en 14 cahiers de 8 feuillets chacun, sauf le quatorzieme qui n'en a que 4. Titre dans un encadrement grave sur bois. A la fin, marque d'Andre Spinelli. Impression rouge et noire sur deux colonnes. 44 lignes a la colonne pleine. Petites xylographies de saints dans le texte, notamment S. Thomas apotre (f. 16 r°); S. Luc (f. 58 v); S. Jacques (f. 72 v°) ; S. Demetrius (f. 83 v°). 1. Remplace la description incomplete donnee dans le tome II, p. 210, n° 274. 2. D'apres un renseignement que m'a communique A. Papadopoulos Kerameus, la bibliotheque du monastere d'Hypsilo (ile de Lesbos) possederait un exemplaire de ce Menee en tout semblable a celui qui vient d'etre decrit, sauf qu'il porte- rait la date de 1580.

ΜΗΝ OKTCOBPIOC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΜΗΝ OKTCOBPIOC