23. ΕΤνΜΟΑΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ RATA ΑΛΦΑΒΗΤΩΝ, ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΩΝ : — To μέγα έτυμολογικόν έντυπωΟέν πέρας εϊληφεν ήδη συν θεώ έν ένετίαις· άναλώμασι μέν τοϋ || ευγενούς καί δοκίμου ανδρός κυρίου Νικολάου βλαστού, τοϋ κρητός* παραινέσει δέ της λαμπρό-||τάτης τε καί σωφρονεστάτης κυρίας "Αννης, θυγατρός του πανσεβεστάτου καί ενδοξότατου κυρίου || Αουκα νοταρα, ποτέ μεγάλου δουκος της κωνσταντινουπόλεως· πόνω δέ καί δεξιότητι Ζαχαρίου ||καλλιέργου, του κρητός* των λογίων ανδρών χάριν, καί λόγων ελληνικών έφιεμένων. "Ετει τώ άπό της [| Χρίστου γεννή- QUINZIEME SIECLE. 57 σιως χϊλιοςώ τετρακοσιοςώ ένενηκοςώ έννάτω. Μεταγειτνιώνος, ογδόη Ισταμένου : Le litre de ce livrc figure en tctc du f. 2 recto, au-dessous de l'orne- ment rcprodutt a la page ci-contre, et la souscription sc lit au verso de l'avant-dcrnicr f. Des vignettes analogues a celle dont nous venons de donner le fac-simile sc trouvent en tote de cliaquc lettre de Γ alphabet. Elles sont tirees en rouge, ainsi que les initialcs ornecs et autrcs, et la marque suivante, qui est celle de Nicolas Vlastos (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ), et est placee au-dcssous de la souscription : Ensuite, au recto du dernier f. on lit : ή τών τετραδίων πάντων τοΟ ίτυμο- λογιχοο Ιβότης, αύτη σοι φίλε. Au-dcssous, les signatures avec les premiers £.8 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. mots de chaque feuille typographique; enfin la marque suivante de Zacha- rie Callergi : Grand in-folio de 124 ff. non chiffres, divises en 28 cahiers ayant, le premier (A) 10 ff., Β a IT 8 ff. chacun, ct le dernier (ΔΔ) 6 ff. « L'appari- tiondcce chef-d'oeuvre typographique, dit A. F.-Didot, est un evenement qui mέrite d'6tre signale dans les annalcs de la typographic. Les types grecs, graved, fondus et imprimes par Callergi, hien que tres differents de ceux d'Alde, ne leur cedent en rien en beautc. C'est ainsi que les ecritures des habiles scribes grecs, tout en differant les unes des autres dans leurs plus beaux manuscrits, offrent le charme dc la variete. On croit meme voir dans ce grand volume imprimo en rouge et en noir un de ces beaux manuscrits docores d'ornementations by zan lines, dont l'imprimerie naissante a voulu nous offrir une reproduction fidele1. » Rarissime edition. Vend. 76 fr. maroquin rouge, La Valliere; 120 fr. Larcher; 81 fr. Coulon; 20 fr. exemplaire n^diocre, Boutourlin. Bibliotheque nationale de Paris; X 459 Reserve. Au f. 1 (recto et verso) se lisent les pieces de vers et la lettre ci-apres : ' ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ TOY ΚΡΗΤΟΣ. "Εκποθεν άφράστοιο φχνεις, φύγαο" ετρα.πεν άφνω αίετός οιωνών υψιπέτης άγέλην 1. Aide Manuce et tBelUnitme & Yenisc (Paris, 1875; in-8·), p. 546. QUINZIEME SIECLE. 59 τεθρίππων έπιβας, σέλας ήμάλδυνεν δμαίμου ήλιος, ήδ' άστρων φροΰδον έ'θηκε

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ