16. ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣ'ΠΧΟΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ 2ΓΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ. Petit in-4° sans lieu ni date, mais imprime, vers 1494, a Florence, chez d'Alopa, par les soins dc Janus Lascaris. Cc livrc so compose dc 18 IT, non cliiffres, signes at, In, ci, et divises en 3 cahiers, dont les 2 premiers out 8 ff. cliacun et lc dernier 2 ff. seulcment. Imprime en capitales. An f. 1 recto sc trouvent l'alphabet grcc, les diplitongucs et un index des Gnonuc. All verso du nieiiie f. commcnccnt les Gnomce, avee le titre ci-dessus. Κ η fin, an verso du f. signc bllll, commence, apres cinq vers appurtenant h 1'opuscule precedent el le mot τέλος, lc poeme dc Musec, ainsi intitule : MOYJ3AIOY ΤΑ ΚΔ.ΘΗΡΟ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΝ. Livrc rarissime; vendu 200 flor. Crevenna; 420 fr. d'O...; 350 fr. Lar- elicr; 43 liv. sterl. (non rogno), Grafton; 12 liv. δ sh. Hibbert; 15 liv. 10 sb. Hcbcr; 189 fr. Boutourlin; 720 fr. (avcc lc Callimaque en petites capitales), Soubisc; 195 fr, A. F.-Didot (en 1878). Bibliothequc nationale dc Paris, Υ non porte, Reserve. Bibliothequc Mazarine, 10 480. 25 DliCEMBRE 1495.

ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΧΟΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΧΟΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ.