14. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ Κϊ- ΡΗΝΑΙΟΪ ΤΜΝΟΙ. Petit in-4° sans lieu ni date, mais public par Janus Lascaris, chez d'Alopa, de Florence, vers 1494. 11 se compose de 54 ff. non chiffres (donl 24 pour le texte et 10 pour les scliolies), partages en 5 cahiers de 8 ff. chacun, 1 cahier de 6 ff. et 1 cahier de 4 ff., portant les signatures AI- ΓΙΙΙΙ et At, Arr, Am, Br, Btr. Le f. 54 est blanc au verso. Le texte de Cal- limaque est imprimo en capitalcs, mais les* scholies sont en bas de casse. Au f. 24 recto, on lit : Τέλος των ιύρισχομίνων Καλλιμάχου ΰμνων, ct au verso du mime f. l'epigramme suivante : ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ. "ίχνιαμ-αιτεύων, ρ\»θ|/.ίσο-ατο τώρια πέλωρον πάνσοφος Ηρακλέους πριν ποτέ Πυθαγόρης· δοϋρκ τ' Αλεξάνδρου δ' Ίππους πάρα πίονι νηφ δηρόν εην, μεγάλης μνημόσυνον παλάμης. Καί <τεο δ'οΐα λέοντος όνυξ τόδε, Καλλίμαχ' ηρως, λείψανον εΰύμνων λαμπρον εδειζε νόον, ως γόνιμον σοφίην πιστούμενον. Εϊσιδε τεχνών, άέναον φωνην, ενθεον αρμονίων. Όκτάκις ε'ι δ' εκατόν στίχα βίβλων ώλεσεν αιών λευγαλέος, βαιόν Ζευς τόδ' ενευσε μέλος άρχέτυπον τελέθειν, θείον γένος ην τις άείδη, μορφής ώς πλάσταις κυάνεον βλέφαρον. Μηποτε δ' έζάρχοντος εοι σπάνις ΰμνοπόλοισι μολπης, χαλκογράφων ξυνον εθηκε τέχνη. Λασκάρεως. Au f. 25 recto commencent les Scholies, avec le titrc suivant : Σχόλια παλαιά τών Καλλιμάχου ΰμνων. Le Gallimaque est le plus rare des cinq ouvrages grecs imprimes en let- tres capitales par d'Alopa. Vendu 108 fr. Gaignat; H liv. sterl. Askew: 720 fr. (avec les Gnomce monostichoe), Soubise; 100 fr. ties bel exem-
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

ΚΥΡΗΝΑΙΟΙ ΥΜΝΟΙ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΚΥΡΗΝΑΙΟΙ ΥΜΝΟΙ.