9. [ΓΑΛΕΩΜΥΟΜΑΧΙΑ.] Petit in-4° de 10 fcuillcts non cbiffres, signcs α-amu, sans lieu, ni dale, ni titrc, mais imprime, a Venisc, vers 149-4, avee lcs mcmcs caraeteres dont Aide Manuce sc scrvit, a cettc cpoquc, pour le Psautier et lc Μusee. On n'y trouvc pas, commc dans ce dernier, dc lcttrcs ornees gravees sur bois, et e'est la un motif pour y voir un premier essai des types cpj'on y a employes. Le verso du dernier f. est blanc. 24 lignes a la i)agc plcine. Cettc edition de la Gale'omyomachie est d'unc excessive rarele el Ton en connait a peine une dizaine d'exemplaircs. Un excmplairc porte dans le catalogue d'Askcw, sous lc n° 1818, n'a etc vendu que 2 liv. 2 sb.; mais un autre, incomplct des ff. 5 el 6, a prod nil 15 liv. 4 sb. 6 (I., cbez Rich. Ilcber, et, s'il cut etc complcl, le prix s'en scrait eleve beaucoup plus bant; neanmoins, ce meme excmplairc n'a plus ele vendu que (J liv. cbez l'evcquc Butler, quoiqu'on y cut retabli les 2 ff. manquant, ct cela au moyen d'un fac-simile admirablcment execute a la plume par Harris. liibliotbequc.Mazarine, n" 11095 A. Cc livrc debute par la preface suivante, qui occupe le premier f. r° ct v". ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΛΠΟΣΤΟΛΙΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΟΙΣ ΕΝΤΕΤΪΟΜΕΝΟΙΣ XAIPE1N. "Ομηρος [J.h, ό των ποιητών γονι;.λώτατος, των τοΰ Χίου παίδων έαυτω παρατεΉντων παιδεύεσθαι, Βατραχο;.».υο£Λα£ίαν τε και Έπικι- χλίδας, καΟάπερ Ηρόδοτος ιστορεί, και άλλα δσα παιγνίων άνά|/.ε<ϊτα, τοις τε παισίν εκείνου και τοϊς έπιγιγνο;/.ένοις χαριζό[Λενος, συνετίΟετο, 'ίνα των |7.α0·/ΐ[λάτων αρχόμενοι, τούτων τίδιον άκροώνται και U.Y) των τά παίδιυν ώτα διακναίειν <ριλούντο>ν. Των μεταγενεστέρων δε τις τον ποιητην άπομιμεϊσθαι βουλόμενος, πόλεμόν τίνα γαλής πλασάμενος και [Λυών, εις κωμωδίας τάξιν παρήγαγε, μέτρω Ιαμβείω χρησάμενος. Τούτου δε μοι ταϊς χερσίν έμπεσόντος, έ'δοξεν άμα μεν τοις φιλομαθέσι των νέων έργον άπεργάσασθαι καταθύμιον, ει τοϋτον άσπερ τίνα νέαν άοιδην τυπώσαντες άποπέμψομεν, άμα δέ και οίον τίνα κήρυκα προεκ- πέμψαι της ού μετ' οΰ πολύ τυπωθησομένης Ίωνιάς, έφ' ην πολλην σπουδην ό έμός πατήρ κατεβάλετο. Τας γαρ διατριβάς έν 'Ρώμη πάλαι ποιούμενος, Γασπάρει, τω αίδε- σιμωτάτω επισκοπώ τοΰ'Όσμου', συναγωγην παροιμιών συνθεΐναι ΰπέ- σνετο. Άρζάμενος δέ των παροιμιών, συνυπεμνήσθη και γνωμών, αποφθεγμάτων τε και υποθηκών αρχαιοτάτων και σοφωτάτων ανδρών' άδελφά γαρ άλλήλοις είσϊ παροιμίαι και γνώμαι, και ύποθήκαι, και αποφθέγματα. Νορ.ίζω δε το βιβλιον τοις φιλομαθέσι τών νέων ό'τι πλείστην παρέζειν γε την ώφέλειαν. "Α γαρ αν δια πολλής σπουδής τε και αναγνώσεως ήρανίσαντο, εϊ γ ε τών βιβλίων ηΰπόρησαν, ταΰτά γε πάντ' έκεΐσε συνηγμένα, καθάπερ έν ΊωνιΧ ταΐς μελίσσαις τα άνθη, ές- έσται τοις πάσιν άνιδρωτί άποδρέπεσθαι. Την μεν ούν Γαλεωμυομαχίαν, ην δ συνθείς, όστις άν ήν2, καλώς πάνυ και άστείως συνέθετο, τανϋν τοις φιλομαθέσιν έκπέμπομεν οΰ μετ'ούπολΰ δέ και την Ίωνιάν έκδώσομεν έντυπώσαντες", παρ'ής ούχ όπως εΰφροσύνην, άλλα και μεγίστην ώφέλειαν οι σπουδαίοι καρπώ- σονται. Le second f. rCCtO est OCCUpe par : Ύπόθεσις τής Γαλεωμυομαχία; et Τά τοΟ δράματος πρόσωπα. Le poeme commence au verso du meme f. et finit au recto du dernier. 1. Osma, ville d'Espagne, est le siege d'un evechd suffragant de Burgos. 2. Aristobule nc connaissait pas l'autcur de ce poeme, mais D'Anssc de Villoisoa a etabli (Anecdola grceca, II, p. 243) que c'elait Theodore Prodrome. La dcrniere et la meilleurc idition de cet opuscule est cello qui a cte donnee par M. R. Ilcrclier, sous le tilrc de C.aln- myomachia (Leipzig, Teubner, 1873). 3. II ne tint pas sa promesse. [1494]

ΓΑΛΕΩΜΥΟΜΑΧΙΑ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΓΑΛΕΩΜΥΟΜΑΧΙΑ.