7. [ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΟΓΟΙ.] έτελειώθη συν θεώ το παρόν βιβλίον ίσοκράτουσ έν με-||διολάνω διορΟωΟέν μέν ύπό δημητρίου τοϋ χαλκονδύλου τυπωθέν δέ κα!. συντεθέν υπό έρρί-||κου τοϋ γερμανοΰ και σεβαστιανοϋ τοϋ έκ||πον— τρέμουλου· τό δ'άνάλωμα|| πεποιήκασιν οι τοϋ λαμπρο-||τάτου ήγεμόνος με-||διολάνου γράμμα-||τεϊσ. || βαρθολομαΐοσ σκύασοσ. βικέντιοσ άλίπραντοσ- || βαρθολομαϊοσ ρόζωνοσ ετει τώ άπό τησ χριστού γεννήσεωσ χιλιοστώ τετρα-||κοσιοστώ ένενηκοστώ || τρίτω μηνόσ ίανουαρίου είκοστη τετάρτη. Petit in-folio sans titre, de 200 IT. non chiffres, signes α-δ et A-CC, di- rises en 15 cahiers de 8 ff. et 15 cahiers dc 6 IT. Les IT. 1, 16 et 54 sont entierement blancs. 54 ou 55 lignes a la page. Au f. 2 recto (sign, an) commence : πλουτάρχου βίοσ Ισοχράτουσ. Au f. 4 verso (sign, aim) : φιλοστράτου ptoe ίσοχράτσυσ. Au f. 5 recto : διονυσίου άλιχαρνασέωσ περί των αρχαίων ρητόρων. Au f. 15 verso : τέλοσ τοΟ ptou ίσοχράτουσ. Au f. 17 recto (sign, γ) commence le tcxtc d'Isocrate, par : ίο-οχράτονο- πρδσ δημόνιχον λόγοι παραινετιχόσ. Au f. 200 verso, la souscription ci-dessus, avec 1'ecusson et les initiales (V. S.) de l'imprimeur Ulric Scinzcnzcller. Cette premiere edition d'Isocrate est assez belle et fort rare. Vendue 122 fr. exem.pl. tres rogne, La Valliere; 401 fr. Soubise; 525 fr. maroq. rouge dent. Firm in Didot; 620 fr. tres bel exempt, maroquin violet, Lar- cher, et 28 liv. 8 sh. Sykes; 160 fr. maroq. rouge, avec quelques defauts.
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΛΟΓΟΙ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΛΟΓΟΙ.